Algemene voorwaarden Uitetenveiling.nl

www.uitetenveiling.nl ® is een website waarmee de geregistreerde gebruiker kan bieden op “uit-eten-arrangementen”. Door middel van onlineveilingen worden deze uit-eten-arrangementen aangeboden en verkocht. Op het gebruik van deze website zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Door deze website te bezoeken en te gebruiken gaat u akkoord met de toepassing en inhoud van deze voorwaarden. Lees deze voorwaarden dan ook zorgvuldig door, zodat u weet wat u kunt verwachten en waar u zich aan dient te houden. Lees ook de privacyverklaring zorgvuldig door, als u wilt weten op welke manier Uitetenveiling.nl zorg draagt voor uw persoonlijke gegevens.

Om volledig gebruik te kunnen maken van de website, dient u zich eerst als lid te registreren. U krijgt dan toegang tot een persoonlijk account op de website.

Door het uitbrengen van een bod op een door ons aangeboden veiling stemt u in met onderstaande voorwaarden.

Alle geboden bedragen zijn inclusief btw.

1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van of voortvloeiende uit Uitetenveiling.nl.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Bieder: eenieder die meebiedt op de veilingen.
  • Uitetenveiling.nl: de aanbieder van de veilingdienst.
  • Aanbieder: de aanbieder van een veiling.
  • Coupon: het bewijs-/betaalmiddel waarmee een Bieder kan aantonen dat hij een veiling heeft gewonnen, en als zodanig aanspraak kan maken op hetgeen de Aanbieder in de veiling heeft aangeboden. De coupon bevat een unieke code.
  • Lid: eenieder die zich met behulp van het elektronische registratieproces op de website heeft ingeschreven.
  • Gebruiker: eenieder die op enig moment de website bezoekt of heeft bezocht.

Uitetenveiling.nl heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. Over het algemeen zal dit geschieden door middel van het plaatsen van aangepaste voorwaarden op onze website. Wijzigingen treden 30 dagen na bekendmaking, of op een ander tijdstip als in de bekendmaking vermeld, in werking. Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken.

2. Gebruiksvoorwaarden

2.1 De veilingdiensten van Uitetenveiling.nl zijn slechts toegankelijk voor Leden van Uitetenveiling.nl, die op grond van de Nederlandse wetgeving gerechtigd zijn juridisch bindende overeenkomsten te sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten nimmer toegankelijk voor minderjarigen of voor personen die van het gebruik van de dienst tijdelijk dan wel definitief zijn geschorst. Na inschrijving gaat u automatisch akkoord met het ontvangen van nieuwsbrieven van Uitetenveiling.nl.
2.2 De Gebruiker verbindt zich ertoe bij aanmelding voor de veilingdiensten van Uitetenveiling.nl zijn of haar correcte naam, adres en andere gevraagde gegevens te verstrekken. Uitetenveiling.nl is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen als gevolg van de verstrekking van onjuiste gegevens. Wanneer er andere gegevens worden verstrekt dan de correcte persoonsgegevens kan de toegang tot de dienst ontzegd worden. Iedere Gebruiker is gehouden het registratieformulier naar waarheid in te vullen. Door zich te registreren verklaart de Gebruiker dat ook te hebben gedaan.
2.3 Ieder Lid dient 18 jaar of ouder te zijn.
2.4 Uitetenveiling.nl verstrekt de registratiegegevens alleen aan het Lid zelf, en zulks alleen per e-mail.
2.5 Ieder Lid is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruikersaccount en de inloggegevens. Ieder Lid dient de gegevens zorgvuldig persoonlijk te behouden en deze gegevens in geen enkel geval door te geven aan derden.
2.6 Het Lid dient Uitetenveiling.nl op de hoogte te stellen als het Lid een vermoeden heeft dat de gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. Uitetenveiling.nl heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.
2.7 Bij het uitbrengen van een bod gaat de Bieder akkoord met de voorwaarden van de Aanbieder van de betreffende veiling.
2.8 Het is verboden om veilingen door te verkopen op welke wijze dan ook. De Bieder moet de intentie hebben om zelf uit eten te gaan of om de coupon cadeau te geven aan derden.

3. Privacybeleid

3.1 Geen persoonsgegevens die worden verkregen, waaronder adres, e-mail, telefoonnummer en bankgegevens worden door Uitetenveiling.nl aan derden verstrekt zonder toestemming van het Lid.

4. Bieden

4.1 Ieder bod dat door een Lid uitgebracht wordt, leidt tot een veilingovereenkomst tussen de Bieder en Uitetenveiling.nl. Ieder hoogste bod leidt tot een koopovereenkomst tussen de Bieder en de Aanbieder. Ieder bod is onherroepelijk. Indien u als Lid de hoogste bieder bent en uw bod door Uitetenveiling.nl wordt aanvaard, bent u VERPLICHT de transactie aan te gaan.
4.2 Uitetenveiling.nl behoudt zich het recht voor een Lid uit te sluiten van deelname aan de veilingen.
4.3 Een Lid kan, na elk uitgebracht bod, niet meer  annuleren.
4.4 Bieders mogen de prijs van een veiling niet manipuleren. Zij mogen niet in veilingen interveniëren.
4.5 De hoogste Bieder van een veiling ontvangt een bevestigingsmail. Hierin staat hoe de betaling en de afhandeling van de veiling verder verlopen.
4.6 De biedingsgeschiedenis is terug te vinden op de veilingsite van Uitetenveiling.nl onder vermelding van naam van de Bieders, bieddatum en biedprijs.
4.7 Indien daartoe dringende redenen bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van Uitetenveiling.nl, behoudt zij zich het recht voor een veiling vroegtijdig te beëindigen.

5. Annulering en wijziging

5.1 Een Bieder met het hoogste bod, welk bod door Uitetenveiling.nl is aanvaard, kan de bieding niet meer annuleren.
5.2 Het verwijderen van een bieding is niet mogelijk.

6. Betaling

6.1 Formathouse te Gouda is het betaaladres van de veilingen. De betaling zal afgehandeld worden via Uitetenveiling.nl, tenzij anders vermeld in de bevestigingse-mail die wordt verzonden aan de Bieder met het hoogste bod.
6.2 De Bieder betaalt via iDEAL. De hoogste Bieder krijgt de bevestigingse-mail met de betalingslink via iDEAL om online te betalen voor zijn veiling.
6.3 Betaling geschiedt via de daarvoor op de website aangemerkte methode, uiterlijk binnen 5 werkdagen na het winnen van de veiling.
6.4 Wanneer er 5 dagen na het versturen van de eerste betalingsherinnering geen betaling is ontvangen, zal een incassoprocedure worden opgestart voor het openstaande bedrag. Uitetenveiling.nl zal daarbij € 2,50 extra kosten in rekening brengen.
6.5 De hoogste Bieder bij een veiling is van rechtswege in verzuim indien de betaling niet tijdig of volledig heeft plaatsgevonden, dan wel niet heeft plaats kunnen vinden als gevolg van stornering. In dat geval zal Uitetenveiling.nl vanaf de vervaldatum contractuele rente van 1% per maand in rekening brengen.
6.6 Blijft de hoogste Bieder, na door Uitetenveiling.nl te zijn aangemaand, in verzuim, dan zal Uitetenveiling.nl over het verschuldigde bedrag tevens administratie- en invorderingskosten van 15% over de hoofdsom in rekening brengen, met een minimum van € 50,-.
6.7 Wanneer een veiling wordt gewonnen, is de Bieder gebonden aan de overeenkomst en is hij gehouden het geboden bedrag aan Uitetenveiling.nl te betalen, inclusief de in de veiling vermelde bijkomende administratiekosten van € 6,95. Na het betalen van de gewonnen veiling ontvangt de Bieder per e-mail zijn of haar coupon met unieke code. Deze Coupon is inwisselbaar bij het betreffende restaurant.
6.8 Eventuele bijkomende kosten die buiten het arrangement vallen en worden gemaakt bij de Aanbieder, zoals andere consumpties, dienen bij de Aanbieder apart voldaan te worden.

7. Levering

7.1 De Coupon  zal op elektronische wijze worden geleverd, automatisch nadat de veiling door de Bieder is gewonnen en betaald. De Bieder ontvangt de coupon in zijn e-mail-inbox. 7.2 De Coupon kan worden verzilverd bij aankomst bij de Aanbieder van het arrangement. Indien de Bieder de coupon wil verzilveren, dient hij of zij zelf contact op te nemen met de Aanbieder van het arrangement om voor het betreffende arrangement te reserveren. Het reserveren bij een Aanbieder loopt in geen geval via Uitetenveiling.nl.
7.3 Op de Coupon staat de datum tot en met wanneer deze geldig is. Na het verstrijken van deze datum is de Coupon niet meer inwisselbaar bij de betreffende Aanbieder.

8. Schending

Uitetenveiling.nl behoudt zich het recht voor Gebruikers of Leden onmiddellijk een waarschuwing te sturen, haar veilingprocessen te beëindigen, dan wel de toegang tot de dienst tot nader order op te schorten en/of te beëindigen indien een Gebruiker/Lid:
a. het onmogelijk maakt de gegevens die aan Uitetenveiling.nl geleverd zijn te controleren.
b. onrechtmatig het imago van Uitetenveiling.nl schendt.
c. onder oneigenlijke naam een profiel heeft aangemaakt of gewijzigd.

9. Intellectueel eigendom

9.1 Alle elementen van deze website zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten en gerelateerde rechten van Uitetenveiling.nl en/of haar leveranciers.

10. Beperking aansprakelijkheid/overmacht

10.1 Voor zover toegelaten, vrijwaart de Gebruiker Uitetenveiling.nl voor iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of verband houdend met veilingdiensten, met inbegrip van biedingen, mislukte of voltooide transacties.
10.2 Uitetenveiling.nl is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen op grond van deze gebruiksvoorwaarden die redelijkerwijs buiten haar macht liggen. Alle veilingen zijn onder voorbehoud van technische storingen.
10.3 Uitetenveiling.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de Bieder of ten opzichte van enige derde voor indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) verlies van gegevens, derving van winst, inkomsten of omzet, hoe ook veroorzaakt (voortvloeiend uit nalaten of handelen in strijd met deze gebruiksvoorwaarden).
10.4 Werknemers van Uitetenveiling.nl en Aanbieders zijn niet gerechtigd om biedingen te plaatsen op de veilingen van Uitetenveiling.nl.
10.5 Uitetenveiling.nl is niet aansprakelijk indien een Coupon niet kan worden verzilverd als gevolg van een faillissement van een restaurant, dat voor Uitetenveiling.nl onvoorzienbaar was op het moment dat zij de veiling voor dat restaurant aanbood.
10.6 Daarnaast kan onder deze omstandigheden worden verstaan storingen in de telecommunicatie-infrastructuur en tekortkomingen door partijen van wie Uitetenveiling.nl in haar dienstverlening afhankelijk is. In geval van overmacht kan de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
10.7 De in dit artikel genoemde gevallen zijn uitdrukkelijk slechts voorbeelden en doen op geen enkele wijze afbreuk aan een beroep op overmacht op grond van andere omstandigheden die niet aan Uitetenveiling.nl zijn toe te rekenen.
10.8 Indien door een technische storing het normale biedingsproces bij een veiling is verstoord, is het resultaat van de veiling ongeldig. De hoogste bieder heeft dan geen recht op de Coupon. Uitetenveiling.nl zal dit zo spoedig mogelijk na ontdekking aan de Bieder kenbaar maken.
10.9 Indien de overmachtsituatie langer dan 2 maanden voortduurt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

11. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgedragen aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland binnen het Arrondissement waar Uitetenveiling.nl haar zetel heeft.

12. Slotbepaling

Deze gebruiksvoorwaarden van Uitetenveiling.nl zijn gedeponeerd bij de Rechtbank 's-Gravenhage onder depotnummer 77/2011.

13. Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust per e-mail of per reguliere post contact met ons op: info@uitetenveiling.nl
Uitetenveiling, Korte Noodgodsstraat 6, 2801 RJ  Gouda
KvK- nummer: 24486275. BTW- nummer: NL 174133145-B01. Rabobank: 38.68.56.222